Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες Αττικής & Θεσσαλονίκης, του ΕΚΚΑ

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού & φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες Αττικής & Θεσσαλονίκης, του  ΕΚΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα,  προϋπολογισμού 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό & 17.000€ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΛΗΞΗ: Τρίτη 5/3/2019 και ώρα 13:00 π.μ.  

 


Εκτύπωση   Email