Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων, για τις ανάγκες του ΕΚΚΑ Αττικής με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική, πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.980,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ


Εκτύπωση   Email