ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021 δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος.

ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2021  δημόσιου ηλεκτρονικού  ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια δυο έτοιμων γευμάτων σίτισης την ημέρα (μεσημεριανό -βραδινό) των Ξενώνων του ΕΚΚΑ Αττικής για ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης τριών (3) μηνών, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής συνολικού προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 136198

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/08/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/08/202 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/09/2021

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΣΙΤΙΣΗ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι_-_ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763


Εκτύπωση   Email