Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της εναρμόνισης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation) 679/20

 ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1