ΔΙΑΚHΡYΞΗ 2/2021 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. Ενδεικτικού προϋπολογισμού 38.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. CPV 90910000-9

 

ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 135718

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 29/7/2021 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 29/7/2021 ΩΡΑ 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/08/2021 ΩΡΑ 11:00

 

ΕΕΕΣ_pdf.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΔΟΜΕΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο 1

 ΨΜΥ6469Η2Α-ΥΣΩ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ_1_ΑΔΑ.pdf

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 


Εκτύπωση   Email