ΔΙΑΚHΡYΞΗ 3/2022 για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21 (ΦΕΚ 5519Β/29-11/21) για την πυροπροστασία και την έκδοση πιστοποιητικού όπου απαιτείται, για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής.

ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 162499

 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/22 ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 162499 ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ (Απόφαση ΔΣ ΕΚΚΑ 24η/28-7-22)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 09/06/2022 ΩΡΑ 08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/07/2022 ΩΡΑ: 11:00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΟΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ

XML ΕΕΕΣ

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 


Εκτύπωση   Email