ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/22 για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τις προαπαιτούμενες παρεμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νέα πυροσβεστική διάταξη 12/21 (ΦΕΚ 5519Β/29-11/21) για την πυροπροστασία και την έκδοση πιστοποιητικού όπου απαιτείται, για τις Δομές Αττικής & Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑμε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής. ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 171391

 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/09/2022 ΩΡΑ 08:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/09/2022 ΩΡΑ: 11:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 27/09/2022 ΩΡΑ: 11:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 04/10/2022 ΩΡΑ 11:00

 

ΚΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_4-22.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_4-22.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ__ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ_ΑΝΑ_ΔΟΜΗ.pdf

ΕΕΕΣ_PDF.pdf

ΚΗΜΔΗΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΛΗΞΗΣ_ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

 

 

Δημήτρης Γκοσδής

Τμήμα Προμηθειών

Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ

Τηλ. 2132039769

Fax 2132039763

 


Εκτύπωση   Email